1. pl

Misja i cele

  • Pogłębianie wiedzy w zakresie nauk związanych z wadami wrodzonymi oraz chorobami mózgoczaszki i twarzoczaszki, w szczególności leczeniem chirurgicznym, rehabilitacją, terapią psychologiczną i logopedyczną oraz popieranie badań i prac naukowych w tym zakresie.
  • Propagowanie działań mających na celu opracowanie polskich wytycznych wielospecjalistycznego postępowania w zakresie leczenia wad i chorób twarzy i czaszki.

Polskie Towarzystwo Leczenia

Twarzy i Czaszki

Sekretarz

dr n. med. Agnieszka Rożek

Wiceprezes

dr n. med.

Przemysław Grzegorzewski

Zarząd główny

Wiceprzewodnicząca

dr n. med.

Maria Szwajkowska

Przewodnicząca

lek. med.

Małgorzata Koszowska

Prezes

prof. dr hab. n. med. Dawid Larysz

  • Podnoszenie wiedzy fachowej członków Towarzystwa.
  • Współpraca z Polską Akademią Nauk oraz innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.
  • Współpraca z Izbami Lekarskimi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami służby zdrowia w zakresie zadań związanych z leczeniem wad lub chorób twarzy i czaszki.

Komisja rewizyjna

Adres korespondencyjny:

ul. Gallusa 5

40-594 Katowice

PTLTiC

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki

Sekcja Neuroendoskopii

i Technik Małoinwazyjnych

Przewodnicząca

dr n. med. Patrycja Larysz

Sekcje naukowe

Sekcja Diagnostyki Neurorozwojowej

i Wspierania Rozwoju Psychoruchowego

Przewodnicząca

dr n. med. Agnieszka Rożek

Sekcja Nowoczesnych Technik Operacyjnych i Planowania Inżynierskiego

Przewodniczący

dr hab. inż. Arkadiusz Szarek, prof. PCz

Sekcja

Diagnostyki Obrazowej

Przewodniczący

dr n. med. Zbigniew Olczak