Adres korespondencyjny:

ul. Gallusa 5

40-594 Katowice

PTLTiC

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki

STATUT

 

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki

 

 

 

I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny Towarzystwa.

§ 1.

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki,
w skrócie: PTLTiC, które w dalszej części niniejszego statutu będzie nazywane Towarzystwem.

§ 2.

Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest miasto Katowice, terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci podłużnej z napisem Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki - Zarząd Główny”.

§ 5.

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

 

II. Cele i środki działania Towarzystwa.

§ 6.

Zadaniem Towarzystwa Jest:

a) Pogłębianie wiedzy w zakresie nauk związanych z wadami wrodzonymi i chorobami mózgoczaszki i twarzoczaszki, w szczególności leczeniem chirurgicznym, rehabilitacją, terapią psychologiczną i logopedyczną oraz popieranie badań i prac naukowych w tym zakresie.

b) Propagowanie działań mających na celu opracowanie polskich wytycznych wielospecjalistycznego postępowania w zakresie leczenia wad i chorób twarzy i czaszki.

c) Podnoszenie wiedzy fachowej członków Towarzystwa.

d) Współpraca z Polską Akademią Nauk oraz innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

e) Współpraca z Izbami Lekarskimi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami służby zdrowia w zakresie zadań związanych z leczeniem wad lub chorób twarzy i czaszki.

§ 7.

Cele powyższe Towarzystwo realizuje przez:

a) Organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów naukowych.

b) Urządzanie przynajmniej raz na dwa lata posiedzeń naukowych.

c) Organizowanie publicznych odczytów i wykładów.

d) Wydawanie czasopism, przy czym Towarzystwo ma prawo wydawać własne czasopismo naukowe w zakresie wielospecjalistycznego leczenia wad lub chorób twarzy i czaszki lub wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi w kraju oraz brać udział w wydawaniu czasopism międzynarodowych.

e) Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z wielospecjalistycznym leczeniem wad lub chorób twarzy i czaszki.

f) Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe.

g) Prowadzenie działalności usługowo - gospodarczej w celu pomnożenia środków finansowych.

 

 

III. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

§ 8.

Towarzystwo składa się z członków honorowych, zwyczajnych, nadzwyczajnych.

§ 9.

1. Członkami honorowymi Towarzystwa mogą zostać zarówno obywatele Polski jak i cudzoziemcy, którzy położyli wybitne zasługi w dziedzinie nauk związanych z wielospecjalistycznym leczeniem wad lub chorób twarzy i czaszki.

2. Kandydatury na członków honorowych zatwierdzone przez Zarząd Główny Towarzystwa powinny być podane do wiadomości wszystkich członków na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem, które zwykłą większością głosów uchwala nadanie kandydatom tytułu członka honorowego.

3. Członkowie honorowi mogą zadeklarować składkę członkowską w dowolnej wysokości.

§ 10.

1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele Polski zawodowo zajmujący się leczeniem wad lub chorób twarzy i czaszki oraz specjalistyczną opieką terapeutyczną.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny po rozpatrzeniu pisemnego wniosku o przyjęcie, popartego przez dwóch członków zwyczajnych.

3. Członkowie zwyczajni obowiązani są opłacać ustaloną składkę członkowską.

§ 11.

1. Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Polski, jak również cudzoziemiec wykazujący stałe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z wielospecjalistycznym leczeniem oraz opieką nad pacjentami z wadami lub chorobami twarzy i czaszki.

2. Członkowie nadzwyczajni opłacają składkę w wysokości 2/3 składki obowiązkowej członków zwyczajnych.

§ 12.

Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo do:

a) Czynnego udziału w posiedzeniach, konferencjach i zjazdach naukowych oraz w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa.

b) Otrzymania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.

c) Przedstawiania wniosków członkom Zarządu Głównego.

§ 13.

Członkowie zwyczajni mają ponadto prawo podejmowania uchwał na Walnym Zgromadzeniu i czynne prawo wyborcze do wszystkich władz Towarzystwa.

§ 14.

Bierne prawo wyborcze i prawo przedstawiania kandydatów na członków Towarzystwa oraz kandydatów do Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Towarzystwa.

 

§ 15.

Obowiązkiem członków zwyczajnych i nadzwyczajnych jest:

a) czynny udział w pracach Towarzystwa.

b) przestrzeganie statutu oraz regulaminów, zarządzeń i uchwał wydanych na jego podstawie przez władze Towarzystwa .

c) opłacanie obowiązujących składek członkowskich. Członkowie zalegający z opłatą składek powyżej dwóch lat, którzy nie uregulują należności pomimo pisemnego upomnienia, mogą być skreśleni z listy członków na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa. Po uregulowaniu zaległych składek mogą oni zostać ponownie przyjęci.

§ 16.

Członek pragnący wystąpić z Towarzystwa składa do Zarządu Głównego pisemny wniosek o skreślenie.

§ 17.

Członkowie nie przestrzegający niniejszego statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie podlegają skreśleniu z listy członków. Walne zgromadzenie podejmuje w tej sprawie ostateczną decyzję.

§ 18.

Członkowie Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

IV. Władze naczelne Towarzystwa.

§ 19.

Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie

b) Zarząd Główny

c) Komisja Rewizyjna

 

V. Walne Zgromadzenie.

§ 20.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 21.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 22.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd Główny raz na dwa lata, natomiast Wyborcze raz na cztery lata.

§ 23.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny Towarzystwa, który zawiadamia o tym wszystkich członków przynajmniej na 30 dni przed terminem, podając porządek dzienny Walnego Zgromadzenia.

§ 24.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa:

a) Z własnej inicjatywy.

b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa

c) Na pisemne żądanie co najmniej 30 członków zwyczajnych w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia żądania, podając cel zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego porządek dzienny co najmniej na 15 dni przed terminem.

§ 25.

Gdyby Zarząd Główny Towarzystwa nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie i trybie przewidzianym przez statut, Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie.

§ 26.

Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia a następnie:

a) Przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

b) Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej od ostatniego Walnego Zgromadzenia.

c) Wybiera Zarząd Główny Towarzystwa, Komisję Rewizyjną.

d) Nadaje godność członków honorowych i przyznaje nagrody.

e) Zatwierdza termin i miejsce przyszłego Walnego Zgromadzenia, posiedzeń naukowych oraz ich tematykę.

f) Zatwierdza wysokość składek członkowskich i budżet na rok następny.

g) Upoważnia Zarząd Główny do nabycia, sprzedaży i obciążania majątku ruchomego Towarzystwa, przyjmowania darowizn i zapisów warunkowych.

h) Rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny.

i) Decyduje w sprawach wykluczenia członków Towarzystwa.

j) Rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków Towarzystwa.

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie przepisowo zwołane jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem Zebrania Wyborczego, na którym w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej 50 % członków Towarzystwa.

2. W drugim terminie Zebranie Wyborcze ważne jest bez względu na ilość obecnych członków.

§ 28.

1. Przebieg i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.

2. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia i dostarczają Zarządowi Głównemu w ciągu 30 dni.

 

VI. Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 29.

Zarząd Główny jest naczelną władzą Towarzystwa kierującą jego działalnością w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

§ 30.

Zadaniem Zarządu Głównego jest realizowanie celów i zadań Towarzystwa oraz czuwanie nad wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes, wiceprezes i sekretarz wybierani przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat.

§ 32.

Walne Zgromadzenie wybiera w tajnym głosowaniu oddzielnie prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§ 33.

Jeżeli od momentu zwolnienia stanowiska przez prezesa do końca jego kadencji pozostało więcej niż 12 miesięcy , wówczas jego funkcję pełni vice prezes a nowego prezesa wybiera najbliższe Walne Zgromadzenie na okres do końca kadencji aktualnego Zarządu Głównego.

§ 34.

Kandydatów do władz Towarzystwa zgłaszają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w czasie jego trwania.

§ 35.

Ustępujący Zarząd Główny przekazuje protokolarnie nowemu Zarządowi Głównemu akta, księgi i majątek Towarzystwa przed upływem 60 dni od daty Walnego Zgromadzenia.

§ 36.

Formy działalności Zarządu Głównego:

a) Zarząd Główny odbywa posiedzenia co najmniej 1 raz w roku, a w miarę potrzeby częściej.

b) Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

c) Uchwały Zarządu Głównego są prawomocne przy obecności na posiedzeniu wszystkich członków Zarządu Głównego.

d) Zarząd Główny ma prawo zapraszania na swe posiedzenia innych członków Towarzystwa, których obecność uzna za potrzebną, z głosem doradczym, a także powoływania komisji dla realizacji określonych zadań.

e) Protokoły posiedzeń Zarządu Głównego podpisuje prezes i sekretarz.

§ 37.

Zakres działalności Zarządu Głównego. Zarząd Główny Towarzystwa:

a) Kieruje działalnością Towarzystwa.

b) Prowadzi wszystkie sprawy bieżące.

c) Przygotowuje posiedzenia i zjazdy naukowe.

d) Ustala zasady udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych oraz ustala skład delegacji reprezentujących Towarzystwo na tych zjazdach.

e) Sporządza sprawozdania naukowe.

f) Projektuje plan działalności na rok następny.

g) Wybiera kolegium redakcyjne, które redaguje czasopismo - organ naukowy Towarzystwa.

h) Współpracuje z redakcjami zagranicznych i międzynarodowych Towarzystw naukowych.

i) Współpracuje z izbami lekarskimi.

j) Składa odnośnym władzom wnioski, postulaty i opinie dotyczące spraw związanych z leczeniem wad lub chorób twarzy i czaszki

k) Przyjmuje nowych członków oraz składa Walnemu Zgromadzeniu wnioski w sprawie nadania godności honorowych.

l) Skreśla członków Towarzystwa zgodnie ze statutem.

m) Zawiera umowy w imieniu Towarzystwa.

n) Przyjmuje darowizny i zapisy.

o) Zarządza majątkiem Towarzystwa.

p) Sporządza sprawozdania budżetowe i plan finansowy na następny okres sprawozdawczy.

q) Wykonuje inne czynności zgodne z niniejszym statutem.

§ 38.

Prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes lub sekretarz:

a) Reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

b) Otwiera i zamyka Walne Zgromadzenie i inne posiedzenia Towarzystwa oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego.

§ 39.

Prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes, wraz z sekretarzem:

a) Podpisują wszelkie zobowiązania, umowy, układy, oświadczenia i inne akty, skutkiem których następuje lub może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa.

b) Podpisują wszelkie inne pisma i dokumenty.

§ 40.

Sekretarz Towarzystwa prowadzi archiwum, sporządza protokoły posiedzeń zarządu Głównego, przechowuje pieczęć Towarzystwa, załatwia korespondencję Towarzystwa oraz podpisuje pisma Towarzystwa.

§ 41.

1. Zarząd Główny sporządza projekt budżetu Towarzystwa i czuwa nad jego wykonaniem.

2. Sekretarz prowadzi finanse i rachunkowość Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VII. Komisja Rewizyjna

§ 42.

Komisja Rewizyjna kontroluje pracę Zarządu Głównego i dba aby była ona zgodna ze Statutem Towarzystwa.

§ 43.

Komisję Rewizyjną złożoną z 2 członków wybiera Walne Zgromadzenia w tajnym głosowaniu na okres 4 lat.

§ 44.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera spośród siebie Komisja Rewizyjna.

§ 45.

Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego.

§ 46.

Komisja Rewizyjna sprawdza co najmniej raz na dwa lata księgi i rachunki, obroty i stan kasy, stan inwentarza, sprawdza zamknięcia rachunkowe i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski w sprawach finansowych, ocenia działalność Zarządu Głównego i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium.

 

VIII. Sekcje Towarzystwa

§ 47.

Towarzystwo może tworzyć Sekcje Naukowe w ramach Towarzystwa lub wspólnie z innymi Towarzystwami Naukowymi - będą one działać na podstawie oddzielnie opracowanych regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

 

IX. Majątek Towarzystwa

§ 48.

Fundusze i majątek Towarzystwa tworzą:

a) Składki członków

b) Dotacje.

c) Darowizny i zapisy.

d) Ofiarność publiczna.

e) Dochody z prowadzonej działalności usługowo-gospodarczej.

f) Wpływy z organizacji zjazdów naukowych i konferencji.

 

X. Zmiana Statutu

§ 49.

Wnioski o zmianę Statutu przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Zarząd Główny:

a) Z własnej inicjatywy.

b) Na pisemny wniosek podpisany co najmniej przez 30 członków zwyczajnych, jeśli otrzyma go na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 50.

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków zwyczajnych.

§ 51.

Zmieniony Statut obowiązuje po zatwierdzeniu go przez właściwą władzę rejestracyjną.

 

XI. Rozwiązanie Towarzystwa

§ 52.

Wnioski o rozwiązanie Towarzystwa składa się Walnemu Zgromadzeniu w sposób określony dla zmiany Statutu w rozdziale X §49.

§ 53.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa większością 2/3 głosów obecnych członków i powołuje Komisję Likwidacyjną.

§ 54.

W przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji Towarzystwa i cel przeznaczenia jego majątku.

§ 55.

Komisja Likwidacyjna przedkłada dokumenty likwidacyjne władzy rejestracyjnej

XII. Wejście w życie statutu

§ 56.

Statut wchodzi w życie 1.01.2017.